Barn och ungas psykiska hälsa

Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom arbetet med folkhälsa. Livsvillkor och levnadsvanor under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan under hela livet.

Viktiga utgångspunkter i arbetet är hälsans bestämningsfaktorer och kunskaper om skydds- och riskfaktorer.

Barn som leker. Ungas hälsa.
Barn som leker

Genom att identifiera och stärka faktorer på olika nivåer i samhället som får barn och unga att må bra, skapas förutsättningar och möjligheter till en god hälsa, till exempel politiska beslut, i skola, förskola och hemmet.

Flera kommuner erbjuder metod- och kunskapsstöd inom strategiskt hälsofrämjande arbete med barn och unga. I arbetet tas det fram beslutsunderlag och analys av barn och ungas livsvillkor och levnadsvanor.