Drogförebyggande arbete

Det nationella målet för det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.”

Länens ANDT-förebyggande arbete samordnas av länsstyrelsen samt samhällsråd som består av representanter från Länsstyrelsen, Respektive län samt polismyndigheten i länet. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.
Samhällsråd har fastställt läns strategi för ANDT-förebyggande arbete.

Följande insatser har i Örebro län prioriterats för att länsmålen kring ANDT ska uppnås:

  • Arbetet med prevention, tidig upptäckt och stödinsatser
  • Det ofödda barnet, barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter
  • Antalet unga som debuterar tidigt med alkohol och/eller tobak ska minska
  • Minska missbruk av ANDT
  • Öka föräldrastödet i länet
  • Riskbruk upptäcks tidigt

I kommunerna finns särskilda drogsamordnare utsedda.

Tobak eller hälsa?

Tobakspreventiva nätverket i landsting och regioner anordnade med stöd av Statens folkhälsoinstitut den 15-16 september i Visby en konferens om prevention, avvänjning och tillsyn inom tobaksområdet.
Detta var den 15:e LUFT-konferensen och under den erbjöds seminarier, interaktiva möten, workshops, posterutställning och gemensamma plenarföreläsningar.