Föräldrastöd och familjerådgivning

Att erbjuda ett bra stöd till familjer och föräldrar är ett prioriterat område.

Ett generellt föräldrastöd ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk (Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd, SOU 2008:131, www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2009/01/sou-2008131/)

Läs mer om föräldrastöd på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se/foraldrastod/

Föräldrastöd i kommuner

I flera kommuner finns olika typer av familjerådgivning:

  • Familj, barn och ungdom
  • Familjecentralen och familjestöd
  • Hjälp till barn och unga
  • Familjekraft
  • Familj, barn och ungdom
  • Familjecentralen
  • Resursen och Vingen
  • Familjerådgivningen