Strategiskt folkhälsoarbete

När man talar om folkhälsa tänker vissa på sjukskrivningar och friskvård. Men välfärds- och folkhälsoarbetet är mycket bredare än så. Det handlar både om att skapa goda livsvillkor som ger möjlighet till goda levnadsvanor samt om att hälsa och välfärd är jämlikt fördelad bland olika grupper av kommuninvånare.

Folkhälsoarbete innebär planering, genomförande och utvärdering av insatser som främjar befolkningens hälsa på grupp- och samhällsnivå.

Det handlar om utvecklingsarbete inom olika verksamheter på flera nivåer, både generellt och riktat, samt att utifrån etablerad forskning och kunskap implementera lämpliga metoder.

Några konkreta exempel på strategiskt folkhälsoarbete är

  • Folkhälsovetenskapligt stöd till kommunala lednings- och arbetsgrupper.
  • Välfärdsbokslut och hälsokonsekvensbeskrivningar (HKB), dvs statistik- och analysunderlag för politiska ställningstaganden och beslut.
  • Delaktighet, trygghet och hälsa i samhällsplanering.
  • Samverkan – I folkhälsoarbetet samverkar kommunen med många andra; vårdcentralen, polisen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, föreningar, näringsliv och andra organisationer. Dessutom finns också ett starkt samarbete mellan en del kommuner.